Văn bản Ngày ban hành Tải về
HOSE - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán toàn bộ gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn của mã trái phiếu NVL21604

09/03/2018

VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 2 của mã trái phiếu NVL11714

09/03/2018

HOSE - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 mã trái phiếu NVL11714

09/03/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán toàn bộ gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn của mã trái phiếu NVL21604

02/03/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi kỳ 2 của mã trái phiếu NVL11714

02/03/2018

Thông báo lãi suất trái phiếu cho Kỳ tính lãi 3 của mã trái phiếu NVL11708

23/02/2018

HOSE - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 mã trái phiếu NVL11708

26/01/2018

VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 2 của mã trái phiếu NVL11708

25/01/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 2 của mã trái phiếu NVL11708

23/01/2018

HOSE-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 1 mã trái phiếu NVL11715

15/01/2018