Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

NVL0137 30 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0138 30 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC & HỖ TRỢ CƯ DÂN

NVL0141 60 TP.HCM 30/06/2019

KỸ SƯ DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN

NVL0139 30 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH

NVL0142 10 TP.HCM 30/06/2019

KỸ SƯ DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG

NVL0140 30 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH - THUẾ

NVL0143 10 TP.HCM 30/06/2019

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

NVL0144 40 TP.HCM 30/06/2019

KẾ TOÁN DỰ ÁN

NVL0145 40 TP.HCM 30/06/2019

KẾ TOÁN THANH TOÁN

NVL0146 40 TP.HCM 30/06/2019

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

NVL0062 02 TP. Hồ Chí Minh 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

NVL0148 10 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

NVL0149 10 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

NVL0150 10 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN TIỀN LƯƠNG & PHÚC LỢI

NVL0151 10 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NVL0152 15 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN QUY TRÌNH & TUÂN THỦ

NVL0154 05 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN RỦI RO QUY TRÌNH

NVL0155 05 TP.HCM 30/06/2019