Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KHÁCH SẠN

NVL0156 10 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ HỖ TRỢ KINH DOANH (KHU NGHỈ DƯỠNG)

NVL0046 10 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0054 40 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG TIỀN SẢNH

NVL0105 10 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ BÁO CHÍ

NVL0157 06 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

NVL0106 10 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NVL0085 08 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG HẬU MÃI

NVL0086 08 TP.HCM 30/06/2019

PHÓ PHÒNG HẬU MÃI

NVL0107 08 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG HOẠCH ĐỊNH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

NVL0095 10 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

NVL0108 04 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH DỰ ÁN

NVL0109 08 TP.HCM 30/6/2019

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

NVL0110 05 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NVL0111 05 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ CAO CẤP DỰ ÁN CNTT 4.0

NVL0112 06 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ KỶ THUẬT SAP

NVL0113 06 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NVL0094 08 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO & QUY TRÌNH TUÂN THỦ

NVL0115 04 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

NVL0116 08 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

NVL0098 08 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ & THU HÚT NHÂN TÀI

NVL0117 02 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG TIỀN LƯƠNG & PHÚC LỢI

NVL0118 02 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

NVL0119 02 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT DỰ ÁN KHU VỰC (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0041 20 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

NVL0120 30 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

NVL0121 20 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT PHÁP LÝ DỰ ÁN

NVL0044 10 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM SÁT PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0122 20 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

NVL0123 30 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

NVL0042 08 TP.HCM 30/06/2019

KỸ SƯ TRƯỞNG XÂY DỰNG (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0103 60 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM SÁT MARKETING

NVL0124 20 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT THIẾT KẾ

NVL0125 20 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

NVL0126 10 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

NVL0045 08 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH DỰ ÁN

NVL0127 15 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NVL0128 10 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT ĐÀO TẠO

NVL0040 10 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM SÁT ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

NVL0129 20 TP.HCM 30/6/2019

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

NVL0032 20 TP.HCM 30/06/2019

LỄ TÂN

NVL0049 04 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH HẬU MÃI

NVL0130 40 TP.HCM 30/6/2019

CHUYÊN VIÊN CÔNG NỢ

NVL0131 40 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN HỢP ĐỒNG

NVL0132 40 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN TỔNG ĐÀI

NVL0133 60 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG CƠ ĐIỆN

NVL0134 20 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG HẠ TẦNG

NVL0135 20 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

NVL0060 02 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG HOẠT ĐỘNG

NVL0136 20 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

NVL0137 30 TP.HCM 30/06/2019