TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO & QUY TRÌNH TUÂN THỦ

Số lượng tuyển dụng: 4
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Quản lý rủi ro, quy trình và tuân thủ
Nhiệm vụ chính: 
Xây dựng văn hóa quản lý rủi ro trong Tập đoàn. Đảm bảo tuân thủ các chính sách QTRR trong doanh nghiệp.
Hỗ trợ việc quản lý các rủi ro trong các quy trình quan trọng bao gồm lên kế hoạch chiến lược, dự toán ngân sách và hoạt động đầu tư cùng với các chủ quy trình đó
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phục hồi kinh doanh và năng lực ứng phó hiệu quả nhằm bảo vệ lợi ích của Tập đoàn
Xây dựng và duy trì các quy trình quản lý nội bộ theo các tiêu chuẩn/ hệ thống đang áp dụng tại Tập đoàn (ISO 9001, 5S, các hệ thống khác nếu có)
Nhận diện tài năng/ nhân tố nòng cốt và phân công/ sắp xếp công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên và phát triển các kế hoạch/ chiến lược nhân sự để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động phòng
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành khác có liên quan.
05 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 05 người trở lên.
Kinh nghiệm kiểm tra, vận hành, cải tiến các quy trình công việc. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty xây dựng, Bất động sản và kiến thức về pháp luật, ISO 31000/ISO 9001/ISO 45001.
Kiến thức quản lý rủi ro doanh nghiệp/dự án.
Nắm vững tiêu chuẩn ISO, quản trị chất lượng, quản lý quy trình theo hệ thống.
Kỹ năng hoạch định, triển khai và kiểm soát công việc

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu