TRƯỞNG PHÒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số lượng tuyển dụng: 5

Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Báo cáo Tài chính

Nhiệm vụ chính: 
Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất của Tập đoàn và các báo cáo khác theo luật định áp dụng cho công ty niêm yết theo định kỳ
Thực hiện báo cáo tài chính riêng, hợp nhất theo VAS hàng tháng, hàng quý, giữa năm, cuối năm; kiểm soát các vấn đề kiểm toán BCTC riêng các công ty và hợp nhất Tập đoàn, phát hành BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn
Thực hiện báo cáo tài chính theo IFRS giữa năm và cuối năm, phát hành báo cáo đã được kiểm toán đúng thời hạn
Giám sát số liệu kế hoạch được giao và số thực tế thực hiện của tất cả báo cáo tài chính. Phối hợp với bộ phận FPA để bám sát số liệu, cảnh báo thực tế thực hiện so với kế hoạch. Tham mưu cho Giám đốc Kiểm soát tài chính các vấn đề liên quan đến số liệu báo cáo tài chính.
Báo cáo tài chính riêng các công ty không hợp nhất. Thực hiện thu thập, tổng hợp báo cáo tài chính riêng hàng tháng, báo cáo ước tính hàng quý của tất cả công ty; lập các báo cáo thống kê thông tin theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán kiểm toán; các bằng cấp chuyên môn CPA, ACCA là một lợi thế

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán và 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng, hợp nhất báo cáo

Kiến thức và kinh nghiệm về kế toán trong lĩnh vực bất động sản, về nghiệp vụ kế toán, các chuẩn mực kế toán, các Thông tư và Luật định; phân tích được các chỉ số trên báo cáo

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu