GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Số lượng tuyển dụng: 30
Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Đầu tư 
Nhiệm vụ chính: 
Thực hiện phân tích, tổng hợp các thông tin đầu ra, đầu vào của dự án tiềm năng. Đánh giá dự án tiềm năng theo các tiêu chí thẩm định để xem xét khả năng khai thác hiệu quả.
Thực hiện phân tích, rà soát các vấn đề liên quan đến pháp lý dự án, pháp lý doanh nghiệp của dự án tiềm năng
Tổ chức nghiên cứu, đánh giá, triển khai lập báo cáo đề xuất đầu tư dựa trên các nguồn thông tin và báo cáo tổng hợp từ các phòng ban trình Trưởng phòng đầu tư/Giám đốc đầu tư/Hội đồng đầu tư phê duyệt Quyết định đầu tư dự án.
Thực hiện các công việc rà soát chi tiết Due Diligence Công ty mục tiêu, dự án mục tiêu. Đánh giá, tổng hợp các rủi ro phát hiện và thông tin báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp.
Phân tích, đánh giá, đề xuất và triển khai chi tiết các hoạt động quản lý rủi ro, đảm bảo công tác quản lý rủi ro xuyên suốt quá trình triển khai đầu tư.
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương

Ít nhất 05 năm làm việc trong đó tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Đầu tư, Bất động sản, Tập đoàn đa quốc gia hoặc Công ty lớn của Việt Nam

Am hiểu về lĩnh vực Bất động sản.
Có kiến thức chuyên môn về Tài chính, Đầu tư & M&A.
Am hiểu Luật & các văn bản liên quan đến Đầu tư & BĐS.
Am hiểu sâu rộng các vấn đề liên quan đến đầu tư và kinh doanh quốc tế.

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu