GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ RỦI RO & QUY TRÌNH TUÂN THỦ

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối hoạt động/ Tổng giám đốc
Nhiệm vụ chính: 

  • Tổ chức thực hiện, giám sát và cải tiến các hoạt động quản trị rủi ro trong Tập đoàn; Tham mưu cho Ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro trong toàn Tập đoàn.
  • Xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống tài liệu của Tập đoàn; Tham mưu cho Ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến Hệ thống tài liệu trong toàn Tập đoàn.
  • Kiểm soát tính tuân thủ hoạt động của Tập đoàn bao gồm nhưng không giới hạn Hệ thống tài liệu, hệ thống tài chính kế toán; Tham mưu cho Ban lãnh đạo hoàn thiện các Hệ thống kiểm soát trong Tập đoàn.

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán
  • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, quản lý rủi ro, quản lý quy trình & kiểm soát tuân thủ ở các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tài chính / ngân hàng, tư vấn. 5 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ
  • Kiến thức về mô hình phân tích & phòng ngừa rủi ro.
  • Kiến thức về các quy định quản lý tài liệu, quy chuẩn ISO.
  • Hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng
  • Tiếng Anh (4 kỹ năng) tốt.

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu