GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ CÔNG TY

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối đầu tư & Điều hành dự án
Nhiệm vụ chính: 
 • Tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra pháp lý các dự án đầu tư, soạn thảo và soát xét toàn bộ tài liệu, văn bản, hồ sơ liên quan khi tiến hành Mua bán & Sáp nhập (M&A) công ty mục tiêu và/hoặc trong giai đoạn triển khai hoạt động đầu tư và các hoạt động pháp lý khác liên quan đến việc triển khai đầu tư của Tập đoàn và/hoặc của các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn
 • Tổ chức thực hiện tư vấn pháp lý, soạn thảo, soát xét tài liệu, rà soát và kiểm tra việc tuân thủ pháp luật liên quan đến thi công, vận hành, khai thác các dự án đầu tư và hoạt động vận hành của Tập đoàn và các công ty con
 • Tham mưu các vấn đề pháp lý cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Tập đoàn liên quan đến hoạt động tổ chức, quản lý, vận hành, quản trị Tập đoàn và công bố thông tin đại chúng của Tập đoàn
 • Tư vấn hoặc phối hợp với các đơn vị, tổ chức tư vấn pháp lý khác hoặc trực tiếp tham gia tố tụng, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh của Tập đoàn và công ty thành viên thuộc tập đoàn
 • Nghiên cứu, cập nhật các quy định mới/điều chỉnh của pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư, vận hành và kinh doanh của dự án và/hoặc của Tập đoàn
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao học chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Đầu tư
 • Ít nhất 10 năm trở lên liên quan đến Pháp lý dự án, Pháp chế, Tư vấn Luật pháp liên quan đến Đầu tư, M&A, Bất động sản, từ 05 năm trở lên ở vị trí Lãnh đạo ở các Công ty Đầu tư / Hãng Luật, doanh nghiệp bất động sản, các Tập đoàn đa quốc gia về Lĩnh vực Bất động sản
 • Kiến thức chuyên sâu về Luật và các văn bản liên quan đến Đầu tư, Doanh nghiệp, Thương mại, Mua bán & sáp nhập, Đất Đai, Bất Động Sản, Thi Công- Xây Dựng.
 • Am hiểu sâu sắc về ngành Bất động sản
 • Kiến thức về quản lý
 • Giao tiếp Tiếng Anh lưu loát
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu