Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU VỰC (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0024 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (GOLF)

NVL0021 05 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (SAFARI)

NVL0022 05 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

NVL0077 06 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NVL0056 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NVL0071 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

NVL0076 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

NVL0082 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG

NVL0072 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

NVL0073 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC HẬU MÃI

NVL0065 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

NVL0068 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI XÂY DỰNG

NVL0074 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0055 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC MARKETING

NVL0066 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC NGUỒN VỐN

NVL0064 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ CÔNG TY

NVL0078 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2109

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ DỰ ÁN

NVL0079 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

NVL0069 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ RỦI RO & QUY TRÌNH TUÂN THỦ

NVL0070 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0067 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ XÂY DỰNG & AN TOÀN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

NVL0075 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH DỰ ÁN

NVL0081 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ NỘI THẤT

NVL0023 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG & HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

NVL0080 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NVL0061 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

KỸ SƯ TRƯỞNG XÂY DỰNG (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0103 60 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0050 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0088 20 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

NVL0051 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

QUẢN LÝ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

NVL0083 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

QUẢN LÝ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

NVL0084 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NVL0085 08 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NVL0094 08 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG HOẠT ĐỘNG

NVL0092 08 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

NVL0100 08 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ

NVL0052 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

NVL0098 08 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG DỰ TOÁN

NVL0087 08 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG HẬU MÃI

NVL0086 08 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG HOẠCH ĐỊNH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

NVL0095 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0054 40 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

NVL0089 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG NGUỒN VỐN

NVL0091 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ

NVL0090 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN

NVL0053 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ HỖ TRỢ KINH DOANH (KHU NGHỈ DƯỠNG)

NVL0046 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG & HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

NVL0096 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM SÁT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NVL0039 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM SÁT DỰ ÁN KHU VỰC (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0041 20 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019