Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0023-2018-HOS 01 TP. Hồ Chí Minh 30/10/2018

TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0024-2018-HOS 01 TP. Hồ Chí Minh 30/10/2018

GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ NỘI THẤT

NVL0012-2018-PDP 01 TP. Hồ Chí Minh 30/10/2018

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU VỰC

NVL0012-2018-INV-GMD 02 TP. Hồ Chí Minh 30/10/2018

GIÁM SÁT DỰ ÁN VÙNG

NVL0019-2018-PMD 02 TP. Hồ Chí Minh 30/10/2018

TRƯỞNG PHÒNG DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG

NVL0019-2018-PDB 01 TP. Hồ Chí Minh 30/10/2018

TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ

NVL0015-2018-INV 02 TP. Hồ Chí Minh 30/10/2018

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

NVL004-2018-COD 100 TP. Hồ Chí Minh 15/12/2018

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

NVL003-2018-COD 01 TP. Hồ Chí Minh 15/09/2018

GIÁM ĐỐC/ PHÓ GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

NVL008-2018-MAL 02 TP. Hồ Chí Minh 15/09/2018

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÙNG

NVL005-2018-PCD-HSE 03 TP. Hồ Chí Minh 15/10/2018

CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ HẬU MÃI

NVL008-2018-COD 05 TP. Hồ Chí Minh 15/10/2018

CHUYÊN VIÊN GIAO NHÀ

NVL005-2018-COD 05 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

CHUYÊN VIÊN CHO THUÊ

NVL006-2018-COD 10 TP. Hồ Chí Minh 15/09/2018

30 CỘNG TÁC VIÊN GIAO NHÀ

NVL005-2018-COD 30 TP. Hồ Chí Minh 15/09/2018