Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro luôn được chú trọng trong mọi hoạt động hàng ngày của Tập đoàn Novaland nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh, mục tiêu chiến lược và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Novaland đã cùng với đơn vị tư vấn uy tín hàng đầu KPMG xây dựng và triển khai hệ thống quản trị rủi ro bao gồm cơ cấu, chính sách và quy trình quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế ISO 31000 và tiêu chuẩn COSO 2004. Các quy trình, sáng kiến, giải pháp quản trị các rủi ro trọng điểm của doanh nghiệp được thiết kế cụ thể nhằm tăng cường khả năng hồi phục hoạt động của Tập đoàn một cách hiệu quả nhất. 

Việc huấn luyện quản trị rủi ro “risk-centric”, được thực hiện liên tục nhằm nâng cao nhận thức rủi ro , và thực hiện tuân thủ của nhân viên Tập đoàn trong mọi hoạt động hàng ngày, xây dựng văn hóa quản trị rủi ro năng động lan tỏa đến từng nhân viên, từng nghiệp vụ trong Tập đoàn.