ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ:

Quý Khách vui lòng xuất trình thẻ thành viên khi sử dụng dịch vụ được quy định trong Chương trình Khách hàng thân thiết – NovaLoyalty để được đảm bảo quyền lợi tối đa.

2. THỜI GIAN ÁP DỤNG THẺ: 01 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH

3. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ

Chính sách về cấp phát, thay đổi, gia hạn và các quyền lợi của thẻ thành viên

  • Thẻ thành viên có thể được nâng hạng trong trường hợp Chủ thẻ Mua/ Thuê các Sản phẩm của Tập đoàn Novaland với tổng giá trị giao dịch cộng dồn đạt hạng mức hạng thẻ cao hơn hạng thẻ hiện tại.
  • Trong trường hợp được nâng hạng thẻ, thẻ và các quyền lợi của hạng thẻ mới sẽ được áp dụng ngay sau khi đăng ký thẻ thành công. Thẻ cũ sẽ không còn hiệu lực và bị hủy trên hệ thống.
  • Thẻ thành viên có thể bị xuống hạng trong trường hợp Chủ thẻ Bán/ Chuyển nhượng các Sản phẩm của Tập đoàn Novaland, dẫn đến tổng giá trị giao dịch cộng dồn đạt hạng thẻ thấp hơn so với hạng thẻ hiện tại.
  • Trong trường hợp xuống hạng thẻ, thẻ và các quyền lợi của hạng thẻ mới sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm xuống hạng thẻ. Thẻ cũ sẽ không còn hiệu lực và bị hủy trên hệ thống.
  • Chính sách sẽ được điều chỉnh hàng năm và công bố trên website của Tập đoàn Novaland tại từng thời điểm.

Thẻ thành viên không có giá trị mua bán và chuyển nhượng.

Thẻ thành viên chỉ được phát hành khi Khách hàng hoàn tất giao dịch Mua/ thuê các Sản phẩm được phân phối bởi Tập đoàn Novaland.