Tầm nhìn - Sứ mạng - Giá trị cốt lõi

 

TẦM NHÌN


Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong các lĩnh vực: 

- Bất động sản 

- Tài chính 

- Kiến tạo điểm đến Du lịch 

- Phát triển hạ tầng giao thông.

SỨ MẠNG


- Kiến tạo cộng đồng

- Xây dựng điểm đến

- Vun đắp niềm vui