Hội đồng thành viên

THÔNG ĐIỆP CỦA NOVALAND VỚI CỘNG ĐỒNG


HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (PTBV)

  1. PHẠM PHÚ NGỌC TRAI – Chủ tịch GIBC
  2. BÙI THÀNH NHƠN – Chủ tịch HĐQT Novaland Group 
  3. LÂM THỊ NGỌC HẢO  Phó Tổng Giám đốc KPMG Vietnam
  4. PHAN THÀNH HUY –Tổng Giám Đốc Novaland Group
  5. BÙI XUÂN HUY – Phó Tổng Giám Đốc Novaland Group 
  6. NGUYỄN THỊ MINH THANH – Trưởng ban Kiểm soát 
  7. ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG  Giám đốc Thương hiệu Tập đoàn