ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ

1. THỜI HẠN ÁP DỤNG:

Thẻ hội viên có thể được nâng hạng trong trường hợp Chủ thẻ Mua/thuê các Sản phẩm của Tập đoàn Novaland với tổng giá trị giao dịch cộng dồn đạt hạng thẻ cao hơn hạng thẻ hiện tại. Thời hạn cho hạng thẻ mới sẽ được áp dụng và thời hạn cho hạng thẻ cũ sẽ bị huỷ trên hệ thống.

Thẻ hội viên có thể bị xuống hạng trong trường hợp Chủ thẻ bán/chuyển nhượng các Sản phẩm của Tập đoàn Novaland, dẫn đến tổng giá trị giao dịch cộng dồn đạt hạng thẻ thấp hơn so với hạng thẻ hiện tại, thì:

  • Trường hợp thẻ Kim cương xuống hạng thẻ Bạch kim: thời hạn mới sẽ được tính bằng thời hạn sử dụng còn lại của thẻ Kim cương;
  • Trường hợp thẻ Kim cương/Bạch kim còn trên 12 tháng xuống hạng thẻ Vàng: thời hạn mới sẽ được tính bằng thời hạn sử dụng của thẻ Vàng;
  • Trường hợp thẻ Kim cương/Bạch kim còn dưới 12 tháng xuống hạng thẻ Vàng: thời hạn mới sẽ được tính bằng thời hạn sử dụng của hạng còn lại của thẻ Kim cương/Bạch kim.

2. THẺ HỘI VIÊN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ MUA BÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG:

Trong trường hợp chuyển đổi Chủ sở hữu hoặc chấm dứt Hợp đồng Mua/thuê Sản phẩm, thẻ và các quyền lợi của thẻ sẽ được chuyển đổi cho Chủ sở hữu mới. Thẻ cũ sẽ không còn hiệu lực và bị hủy trên hệ thống.

3. CHÍNH SÁCH VỀ CẤP, THAY ĐỔI, GIA HẠN VÀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA THẺ HỘI VIÊN

Sẽ được điều chỉnh hàng năm và công bố trên website của Tập đoàn Novaland tại từng thời điểm.

4. THẺ HỘI VIÊN CHỈ ĐƯỢC PHÁT HÀNH KHI:

Khách hàng hoàn tất giao dịch Mua/thuê các Sản phẩm được phân phối bởi Tập đoàn Novaland.