Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC

NVL018-2018-COD 03 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

GIÁM ĐỐC QUAN HỆ ĐẦU TƯ

NVL0013-2018-CMIR 02 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

GIÁM ĐỐC/ PHÓ GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

NVL008-2018-MAL 02 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

NVL018-2018-HRD 01 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

NVL002-2018-COD 01 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

NVL003-2018-COD 05 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING (NGHỈ DƯỠNG)

NVL011-2018-COD 01 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

TRƯỞNG PHÒNG DIGITAL MARKETING

NVL019-2018-HRD 01 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

NVL004-2018-COD 500 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ HẬU MÃI

NVL008-2018-COD 100 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

CHUYÊN VIÊN GIAO NHÀ

NVL005-2018-COD 05 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP MARKETING

NVL012-2018-COD 05 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

NVL007-2018-COD 03 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

CHUYÊN VIÊN CHO THUÊ

NVL006-2018-COD 10 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018