THÁNG 08.2016
THÁNG 08.2016

Asia Best Employer Brand Awards 2016

THÁNG 05.2016
THÁNG 05.2016

Top 10 nhà đầu tư đứng đầu Châu Á 2016 (BCI Asia Awards 2016)

THÁNG 08.2015
THÁNG 08.2015 Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất 2015
THÁNG 05.2015
THÁNG 05.2015

Thương hiệu Bất động sản xuất sắc 2015

THÁNG 05.2015
THÁNG 05.2015

Top 10 nhà đầu tư đứng đầu Châu Á 2015 (BCI Asia Awards 2015)

THÁNG 07.2014
THÁNG 07.2014

Thương hiệu khách hàng tín nhiệm 2014

THÁNG 06.2014
THÁNG 06.2014

Nhà cung cấp chất lượng 2014

THÁNG 05.2014
THÁNG 05.2014

Top 10 nhà đầu tư đứng đầu Châu Á 2014 (BCI Asia Awards 2014)

THÁNG 08.2013
THÁNG 08.2013

Thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2013

THÁNG 06.2013
THÁNG 06.2013 Top 10 nhà đầu tư đứng đầu Châu Á 2013 (BCI Asia Awards 2013)

 

THÁNG 03.2013
THÁNG 03.2013 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2012